Zrušiť
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Domy - 210 ďalších ponúk

Dražba rodinného domu v Banskej Bystrici

Banská Bystrica
98 400 €
Stav: povodný stav, Typ: predaj, z dňa 16. 12. 2019 (č. 31379081)
Informácie o nehnuteľnosti
Druh
Rodinné domy
Úžitková plocha (m²)
201 m2
Zastavaná plocha (m²)
201
Plocha pozemku (m²)
564
Zobraziť všetko

Dátum konania dražby: 28.01.2020 14:45
Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici

Cena podľa znaleckého posudku: 98400,- EUR
Najnižšie podanie: 98400,- EUR
Minimálne prihodenie: 1000,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR

Prvá obhliadka: 08.01.2020 08:00; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 4773 na ulici Nový Svet č. 47 v Banskej Bystrici.

Druhá obhliadka: 22.01.2020 08:00; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 4773 na ulici Nový Svet č. 47 v Banskej Bystrici.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti:
nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Kostiviarska, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1126, a to konkrétne:
rodinný dom so súpisným číslom 4773 s príslušenstvom, postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 185/1 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),
nachádzajúci sa v okrese Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Kostiviarska, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1715, a to konkrétne:
pozemok parcely registra „C“ č. 185/1 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 185/2 o výmere 111 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „Nehnuteľnosť“).

Opis predmetu dražby:
1.Rodinný dom súpisné číslo 4773, katastrálne územie Kostiviarska, obec Banská Bystrica Jedná sa o rodinný dom postavený v zástavbe rodinných domov, na rovinatom teréne v zastavanom území obce Banská Bystrica, na ulici Nový svet. Rodinný dom je čiastočne podpivničená stavba s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Strešná konštrukcia je valbová. Dom je prístupný priamo z verejnej komunikácie a chodníka. Orientácia obytných miestností je na východ a juh. Dom bol ku dňu obhliadky napojený na verejný rozvod ELI a verejný vodovod, kanalizácia bola napojená do vlastného septika.Podľa Rozhodnutia o užívaní stavby č. j. 444/1968-Sa, vydaným ONV Banská Bystrica - odbor výstavby, zo dňa 01.03.1968, je povolené užívať stavbu domu od roku 1968. Počas životnosti domu bolo vykonaných viacero opráv. V roku 2004 bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia, oprava strechy, nová strešná krytina a klampiarske konštrukcie. V roku 2008 bola realizovaná rekonštrukcia elektroinštalácie, nové rozvody vody, nová dlažba na chodbe a v jednej obytnej miestnosti, v kuchyni a kúpeľni nové keramické obklady a vybavenie. V roku 2009 bola realizovaná výmena plastových okien. Dispozičné riešenie sa predpokladá:
Suterén tvorí schodisko, kotolňa a práčovňa. Zastavaná plocha je 44,86 m2.
Prízemie tvorí predsieň, chodba, schodisko, kuchyňa, špajza, tri obytné miestnosti, kúpeľňa s WC a komora.Zastavaná plocha je 117,72 m2.
Podkrovie tvorí chodba, schodisko, a jedna obytná miestnosť.Zastavaná plocha je 38,5 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Stavba je vybudovaná v rovinatom teréne. Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti, podmurovka je v priemernej výške do 50 cm. Nosná obvodová konštrukcia je vybudovaná z pórobetónového muriva so skladobnou hrúbkou do 400 mm. Vodorovné konštrukcie sú betónové nad suterénom a prízemím, nad podkrovím sú drevené s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Schody sú železobetónové s povrchovou úpravou z PVC a keramickej dlažby. Okná sú plastové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Rozvod elektriny je svetelný a motorický. Celý rodinný dom je zastrešený valbovou strechou s krytinou na krove z lepenkových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky stien tvorí brizolit. V kúpeľni je keramický obklad steny, rohová vaňa, WC, keramická misa so spodnou nádržkou na splachovanie. Dvere sú drevené plné aj presklené, osadené v kovovej zárubni. Vykurovanie je ústredné kotlom na tuhé palivo umiestneným v suteréne. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Dom je napojený na obecný rozvod vody, kanalizácia je napojená na septik, elektroprípojka je vzdušná, napojená na obecný rozvod. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Letná kuchyňa: Drobná stavba - letná kuchyňa je umiestnená na p. č. 185/1 za domom v zadnej časti dvora. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy sú trámčekové s podhľadom. Strecha – krov je hambálkový; krytina strechy na krove je plechová pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov tvorí brizolit. Úpravy vnútorných povrchov tvorí vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere sú hladké plné alebo zasklené; okná sú zdvojené a ostatné sú s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy tvoria dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter.Vnútorné vybavenie - elektrický zásobníkový ohrievač, prietokový plynový alebo kombinovaný s ústredným kúrením;  kuchynský sporák je na tuhé palivo.Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia je len svetelná na poistkové automaty.Drobná  stavba bola vybudovaná v roku 1968.Zastavaná plocha je 29,92 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebola umožnená obhliadka predmetu dražby, popis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 40/2017, ktorý vypracoval znalec Ing. František Orság a z ďalších dostupných podkladov a zistení znalca viditeľných pri obhliadke z verejného priestranstva.   Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave, ktorý zodpovedá veku a spôsobu jeho využitia. 

Dátum konania dražby: 28.01.2020 14:45 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 98400,- EUR Najnižšie podanie: 98400,- EUR Minimálne prihodenie: 1000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 08.01.2020 08:00; stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 4773 na ulici Nový Svet č. 47 v Banskej Bystrici. Druhá obhliadka: 22.01.2020 08:00; stretnutie záujemcov je pre...

Firma AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s. r. o. Maklér AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. Nehodnotený Člen od októbra 2012
xxx xxx
Napísať
98 400 €
Banská Bystrica
Zobraziť kontakty