Zrušiť
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Barokový kaštieľ _ Žarnov, predaj

250 000 €
Stav: čiastočná rekonštrukcia, Typ: predaj, z dňa 26. 11. 2019 (č. 31092421)
Informácie o nehnuteľnosti
Druh
Iné prevádzkové objekty
Úžitková plocha (m²)
295 m2
Zastavaná plocha (m²)
308
Plocha pozemku (m²)
477
Zobraziť všetko

Zachráňte svoj kaštieľ.
V exkluzívnom zastúpení predávame čiastočne zrekonštruovaný barokovo - klasicistický kaštieľ z roku 1722 - národnú kultúrnu pamiatku.

Opis:
Samotný kaštieľ sa nachádza na okraji obce na rozľahlom pozemku. Dostanete sa k nemu po prístupovej ceste.
Privíta vás jednopodlažná budova, nad vchodom ktorej jeho obyvateľov chráni rodinný erb.
Východné krídlo kaštieľa je zrekonštruované a vhodné na bývanie. Majitelia sa s citom pre históriu snažili zachovať autenticitu kaštieľa, preto v troch izbách, kúpeľni aj profesionálne pripravenej kuchyni nájdete mnoho zrenovovaných pôvodných prvkov. Chladným vás nenechá ani zvyšná časť kaštieľa, teda západné krídlo, srdce kaštieľa a obytné podkrovie, ktoré sú pripravené preveriť vašu predstavivosť :-)
Nesmieme opomenúť, že nehnuteľnosť disponuje novými medenými elektrickými rozvodmi s možnosťou prepojenia na alternatívne zdroje kúrenia: solárne a geotermálne.
Kúrenie je zabezpečené ústredným kúrením 20 - timi radiátormi s možnosťou rozdelenia na východné a západné krídlo s rozvodmi po celom kaštieli.
Vodovodné rozvody sú rovnako nové. Veľkokapacitná žumpa a nízko nákladový zdroj pitnej vody zabezpečí komfortné užívanie. Vďaka nešťastnej udalosti, kedy vyhorela strecha, má kaštieľ nový krov a časť strechy pokrytú medenou krytinou s už chytenou patinou.
Veľkou devízou sú aj tri pivnice. Jedna klenbová pivnica sa nachádza priamo pod kaštieľom, dve mimo neho. Milovník vína ocení tufové podložie vhodné na pestovanie révy či skladovanie kvalitných vín. Trasové podložie, ktoré je súčasťou Národného parku Slovenský kras je zárukou suchosti a stability.


Poloha:

Tento klenot turnianskeho okresu nájdete v obci Žarnov, v západnej časti Košickej kotliny, ktorá je charakteristická loveckým revírom, pestrosťou krasových útvarov (Zádielská tiesňava, Hájska dolina, planiny, jaskyne, vodopád), historickými pamiatkami ako je hrad Turňa a malebnými obcami.

Osobitne je potrebné pripomenúť strategicky výhodnú polohu:
* blízkosť 2. najväčšieho mesta na Slovensku - vzdialenosť od Košíc - 35 km, dostanete sa tam autom za necelých 40 minút
* letisko na dosah - dôležité pre zahraničných partnerov, turizmus
* do budúcna sa plánuje s vybudovaním diaľnice, čo však nijako neohrozí pokoj a súkromie - bude v dostatočnej vzdialenosti ale zároveň dostatočne blízko pre jej užívanie


Investícia:

Pri zvažovaní jeho kúpy treba počítať s investíciou do strechy, interiéru a prípadnej kúpy okolitých pozemkov, ktoré sú súčasťou kaštieľa, nie však majetkom. Kaštieľ je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok, čo ponúka možnosť čerpania dotácii na opravu a údržbu národnej kultúrnej pamiatky.

Kompenzáciou Vám bude historický objekt ponúkajúci súkromie, pokoj, zážitok, sebarealizáciu ak sa rozhodnete ísť cestou jeho praktického využitia a pretvoriť ho napr. na domov sociálnych služieb, sanatórium, rekreačné zariadenie, alternatívne ubytovacie zariadenie, alternatívna škola, škôlka, penzión...

Kaštieľ hľadá seriózneho kupujúceho, prípadne spoľahlivého partnera.

Cena nehnuteľnosti: 250.000 Eur.

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať, rada Vám poskytnem všetky potrebné informácie.
Zodpovedný certifikovaný maklér: Mgr. Beáta ANDREJKOVÁ, +421 919 088 258,

Spoločnosť "bea vukusic, s.r.o." - na jednom mieste /Hlavná 18/1, Košice/ nájdete:
- realitnú činnosť - predaj & prenájom nehnuteľností, zviditeľnenie Vašej nehnuteľnosti na najsledovanejších portáloch a sieťach
- finančné poradenstvo - radi Vás odborne prevedieme procesom financovania - máme v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti
- zabezpečíme akékoľvek poistenie
- vinkulácie
- právne poradenstvo prostredníctvom advokátskej kancelárie /autorizované zmluvy/

Upozornenie:
Popis nehnuteľnosti - text a fotodokumentácia sú majetkom a autorským dielom spoločnosti "bea vukusic, s.r.o.".

Generous luxury family home or business plan. [/ b]
In exclusive representation, we sell a partially reconstructed Baroque - Classicist mansion from 1722 - a national cultural monument. [/ b]

[B] Area [/ b]

This gem of the Turnian district can be found in the village of Žarnov, in the western part of the Košice Basin, which is characterized by hunting grounds, diversity of karst formations (Zádielská gorge, Hájska dolina, plains, caves, waterfall), historical monuments such as Turňa castle and picturesque villages.

In particular, it is worth recalling the strategically advantageous location [/ b]:
* proximity to the 2nd largest city in Slovakia - distance from Košice - 35 km, you can get there by car in less than 40 minutes
* airport within reach - important for foreign partners, tourism
* it is planned to build a highway in the future, which will not endanger peace and privacy in any way - it will be at a sufficient distance but at the same time close enough to use it

Description: [/ b]
The manor itself is located on the outskirts of the village on a large plot of land, which is bordered by a stone wall. You can reach it via your own access road.
You will be welcomed by a one-storey building, above the entrance of which its inhabitants are protected by a family coat of arms.
The eastern wing of the manor house has been renovated and suitable for living. The owners have tried to preserve the authenticity of the manor with a sense of history, so in three rooms, a bathroom and a professionally prepared kitchen you will find many renovated original elements. The rest of the manor house will not leave you cold, ie the west wing, the heart of the manor house and the residential attic, which are ready to test your imagination :-)
We must not forget that the whole property has new copper electrical wiring with the possibility of connecting to alternative heating sources: solar and geothermal.
Heating is provided by central heating with 20 radiators with the possibility of division into east and west wings with distribution throughout the manor.
Plumbing is also new. A large-capacity sump and a low-cost source of drinking water will ensure comfortable use. Due to the unfortunate event, when the roof burned down, the manor has a new truss and part of the roof covered with copper roofing with an already caught patina.
Three pubs are also a great asset. One vaulted directly under the manor house, two outside it. The wine lover will appreciate the tuff subsoil suitable for growing vines or storing quality wines. The subsoil, which is part of the Slovak Karst National Park, is a guarantee of dryness and stability.


[B] Investment [/ b]

When considering its purchase, it is necessary to take into account the investment in the roof, interior and possible purchase of the surrounding land, which is part of the manor, but not property. The manor house is registered in the list of National Cultural Monuments, which offers the possibility of drawing subsidies for the repair and maintenance of the national cultural monument.

Compensation will be a historic building offering privacy, peace, experience, self-realization if you decide to go the way of its practical use and transform it, for example. for social services, sanatorium, recreational facility, alternative accommodation, alternative school, kindergarten, boarding house ...

The manor is looking for a serious buyer or a reliable partner [/ b] .


Price of property: agreement [/ B]

Nagyvonalú családi lakóhely vagy üzleti terv. [/ b]
Egy exkluzív képviseletben részben rekonstruált, 1722-ből származó barokk-klasszicista kastélyt értékesítünk - nemzeti kulturális emlékmű. [/ b]
A Turnian kerületnek ez a gyöngyszeme a Kassa-medence nyugati részén, Žarnov faluban található, amelyet vadászterületek, különféle karsztképződmények (Zádielská-szurdok, Hájska-völgy, síkságok, barlangok, vízesés), történelmi emlékművek, például Turňa-kastély és festői falvak jellemeznek.

Különösen meg kell emlékezni stratégiai szempontból előnyös helyre [/ b]:
* közelség a Szlovákia 2. legnagyobb városához - távolság Kassától - 35 km, autóval kevesebb, mint 40 perc alatt elérhető
* Reptér elérhető - fontos a külföldi partnerek számára, a turizmus
* a jövőben tervezik egy autópálya építését, de ez nem veszélyezteti a békét és a magánélet védelmét - megfelelő távolságban lesz, de ahhoz elég közel
használat

Maga a kúria a falu szélén található egy nagy telken, amelyet egy kőfal határol. Saját hozzáférési útján érheti el.
Egyszintes épület fogad bennünket, amelynek bejárata felett lakóit egy családi címer védi.
A kastély keleti szárnyát felújították és alkalmasak lakhatásra. A történelem következtében a tulajdonosok megpróbálták megőrizni a kastély eredetiségét, így a három szoba, fürdőszoba és professzionálisan előkészített konyha számos felújított eredeti elemet kínál. Még a kastély többi része, a nyugati szárny, a kastély szíve és a tetőtér is készen áll a fantáziád tesztelésére.

Fontos megjegyezni, hogy az egész épület új rézvezetékekkel rendelkezik, alternatív fűtési forrásokhoz történő csatlakoztatással: napelemes és geotermikus.
A fűtést 20 fűtőtestes központi fűtés biztosítja, amely lehetővé teszi a keleti és a nyugati szárnyra történő elosztást az egész kastélyban.
A vízvezeték is új. A nagy kapacitású medence és az alacsony költségű ivóvíz biztosítja a kényelmes használatot. A szerencsétlen eseménynek köszönhetően, amikor a tető leégett, a kastély új tetővel és réz tetőfedéssel rendelkezik, a már megfogott patinával.
Két nagy pince szintén nagy előnye. A bor szerelmeseinek értékelni fogja a szőlőtermesztésre vagy a minőségi borok tárolására alkalmas tufa alapkőzet. A talaj, amely a Szlovák karszt nemzeti park része, garantálja a szárazságot és a stabilitást.
[B]
A kastély komoly vásárlót vagy megbízható partnert keres. [/ B]
[B]
Ingatlan ára: megegyezésr [/ B]

Zachráňte svoj kaštieľ.
V exkluzívnom zastúpení predávame čiastočne zrekonštruovaný barokovo - klasicistický kaštieľ z roku 1722 - národnú kultúrnu pamiatku.

Opis:
Samotný kaštieľ sa nachádza na okraji obce na rozľahlom pozemku. Dostanete sa k nemu po prístupovej ceste.
Privíta vás jednopodlažná budova, nad vchodom ktorej jeho obyvateľov chráni rodinný erb.
Východné krídlo kaštieľa je zrekonštruované a vhodné na bývanie. Majitelia sa s citom pre históriu...

Firma bea vukusic, s.r.o. Maklér Mgr. Beáta ANDREJKOVÁ Nehodnotený Člen od októbra 2016
BV
xxx xxx
Napísať
250 000 €
Žarnov
Zobraziť kontakty